Jakie kary grożą za nielegalny wywóz gruzu?

Gruz to odpad, który powstaje właściwie przy każdym remoncie – nie mówiąc już o poważnych inwestycjach. Dlatego zawsze rozpoczynając jakiekolwiek prace budowlane, trzeba liczyć się z koniecznością prawidłowego składowania gruzu na posesji, a następnie wywiezienia go z niej. Kary za nielegalny wywóz gruzu są naprawdę poważne, wielokrotnie przekraczające koszty skorzystania z usług firmy specjalizującej się w fachowym gospodarowaniu takimi odpadami. Z jakimi sankcjami powinien liczyć się więc ten, kto nieprawidłowo wywozi gruz ze swojej nieruchomości?

Co grozi za nielegalny wywóz gruzu?

Podstawowe kary za wywóz gruzu zostały określone w Kodeksie wykroczeń. Chodzi tu przede wszystkim o art. 117 Kodeksu wykroczeń, który ustanawia sankcje za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości. Kara w takich przypadkach wynosi nawet 1500 złotych. Wysokość grzywny zawsze zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Nieprawidłowe gospodarowanie odpadami – w tym gruzem – może wiązać się z karami określonymi w Prawie ochrony środowiska.

Gospodarka odpadami a wywóz gruzu

Przede wszystkim należy pamiętać, że gruz nie jest opadem komunalnym, choć do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi. Z całą jednak pewnością gruz nie może być składowany luzem na posesji, należy zapewnić jego odbiór i zagospodarowanie.

Tym samym odpowiedź na pytanie, czego nie robić z gruzem jest dla nas jasna. Przede wszystkim wykluczone jest jego wyrzucanie do pojemników na odpady komunalne: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, bio, zmieszane. Dlatego tak istotne jest pytanie: jak postępować z gruzem?

Jak postępować z gruzem?

Gruz to odpad, a – jak wiadomo – gospodarowanie odpadami musi następować na podstawie zasad ściśle określonych przez prawo. Poza tym gruz, zwłaszcza w przypadku prowadzenia inwestycji budowlanych, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego wywóz gruzu musi uwzględniać nie tylko kwestie dotyczące ochrony środowiska, ale również BHP. Stąd na każdej budowie powinien znaleźć się specjalistyczny pojemnik, a właściwie kontener, w którym można gromadzić gruz przed jego wywiezieniem.

Najlepiej zaufać specjalistom

Natomiast z praktycznego punktu widzenia wywóz gruzu najlepiej powierzyć specjalistycznej firmie, która zapewni jego zgodne z prawem gromadzenie i wywóz z budowy. Klient zyskuje pewność, że odpad przejmuje profesjonalista, który zapewni zgodny z prawem i ekologiczny odbiór odpadu. Warto również zwrócić uwagę, czy podmiot odbierający dysponuje instalacją do przetwarzania odpadów budowlanych- wówczas zyskujemy pewność, że nasze odpady budowlane i rozbiórkowe zostały zagospodarowane w sposób ekologiczny.

Zobacz wszystkie wpisy