RODO obowiązek informacyjny | BYŚ.PL

RODO obowiązek informacyjny

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ BYŚ WOJCIECH BYŚKINIEWICZ

Niniejsza informacja została sporządzona w wykonaniu dyspozycji zawartej w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie). Użyte w art.4 Rozporządzenia definicje stosuje się na potrzeby niniejszej informacji.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób, których dane dotyczą jest Wojciech Byśkiniewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BYŚ – Wojciech Byśkiniewicz pod adresem: ul. Wólczyńska 249, 01- 919 Warszawa.

 1. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są na następującej podstawie prawnej oraz w następującym celu:

 1. art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy a także dochodzenia roszczeń z umowy.
 2. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na wypełnieniu przez Administratora obowiązków rachunkowych, podatkowych, fiskalnych, ubezpieczeniowych, socjalnych wynikających lub związanych ze stosunkiem umownym,
 3. art.6 ust.1 pkt.c Rozporządzenia w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków związanych ze składaniem raportów oraz sprawozdań z wykonywanej działalności gospodarczej do urzędów administracji publicznej,
 4. art.6 ust.1 pkt.f Rozporządzenia – przetwarzanie jest niezbędne celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegającego na tworzeniu raportów, statystyk, archiwizowaniu i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
 5. Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych osób, których dane dotyczą są następujące kategorie podmiotów:

 1. uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora,
 2. podmioty przetwarzające, świadczące na rzecz Administratora usługi, a w szczególności informatyczne, administracyjne, finansowe, prawne, doradcze, konsultingowe, statystyczne, transportowe.
 3. urzędy administracji publicznej,
 4. podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane przez następujące okresy:

 1. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2a, przez okres trwania umowy oraz przez okres do upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 2. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2b przez okres do upływu przedawnienia zobowiązań publiczno-prawnych Administratora, w tym podatkowych lub ubezpieczeniowych.
 3. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2c przez okres, w którym Administrator będzie prawnie zobowiązany do składania raportów lub sprawozdań do organów administracji rządowej i samorządowej oraz do ich archiwizowania,
 4. W przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w pkt.2d, przez okres do 10 lat od momentu zakończenia przetwarzania na innych podstawach prawnych.
 5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu (art. 15-20,22 Rozporządzenia).
 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art.21 Rozporządzenia).
 8. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 9. Wymóg podania danych osobowych

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, w przypadkach o których mowa w pkt.2, podanie danych osobowych jest wymogiem zarówno ustawowym jak i umownym. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich nie podanie uniemożliwiłoby zawarcie umowy i w tym znaczeniu osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przetwarza danych osobowych w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie wykorzystuje profilowania.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 1. Adres e-mail: iod@bys.com.pl ,
 2. telefon: (+48) 22 835-40-48

Zobacz wszystkie aktualności